top of page

vodenje DRUGIH

vodenje zaposlenih, timov, kolektivov

Domena vodenje DRUGIH.png

2

LOGO DRUGIH.png

ACT vodstveni (ang. leadership/executive) trening/coaching

Prožna/odporna ORGANIZACIJSKA KULTURA za
zavzete in učinkovite zaposlene.

za KOGA: top-level, middle, first-line managerji in vodjem timov

Za organizacije, ki se zavedajo pomena vrednot, zadovoljnih in zdravih zaposlenih, prožne/odporne organizacijske kulture in dobrega imena organizacije (ang. goodwill) za dolgoročno uspešnost, stabilnost, in obstoj organizacije. Storitve so namenjene tudi tistim, ki po izobrazbi niso iz ekonomske ali organizacijske stroke in bi želeli svoj stil vodenja izpopolniti ali nadgraditi.

Na vrh
ZAKAJ rumena modra.jpg

Zakaj?

»Močno vodenje, močna organizacijska kultura.

Močna kultura gradi močno organizacijo.«

VREDNOTE: zavzetost, prispevanje, odgovornost do zaposlenih, pripadnost organizaciji, učinkovitost v smeri organizacijskih vrednot

 

Sodobna delovna okolja so brez gotovosti, hitrost sprememb je osupljiva, dinamika medsebojno povezanih vprašanj je bolj zapletena kot kdaj koli prej. Ni presenečenje, da se mnogi vodje in zaposleni pogosto počutijo negotovi. Tovrstne okoliščine zahtevajo agilnost, sposobnost prilagajanja ter spretnosti in instinkte za zelo hitro odzivanje. Stare teorije in veščine vodenja so v tem novem svetu sprememb neprilagojene. Novi pristopi vodenja v smeri vrednot, učinkovitosti in dobrega počutja zaposlenih so ključnega pomena za dolgoročno konkurenčnost organizacije.

 

Na višjih ravneh ravnanja in upravljanja organizacije so bistvenega pomena predvsem vodstvene kompetence, ki vključujejo tako veščine horizontalnega kot tudi vertikalnega razvoja. Študije raziskovalnega inštituta Stanford in fundacije Carnegie Mellon med izvršnimi direktorji s seznama Fortune 500 ugotavljajo, da je 75 % dolgoročnega uspeha na delovnem mestu rezultat mehkih veščin (vključno z veščinami psihološke fleksibilnosti) in samo 25 % tehničnih veščin.

GIF DRUGIH ZAKAJ_edited.png

Povzeto po: Reprinted from Preventing Derailment: What to Do Before It’s Too Late by Michael M. Lombardo and Robert Eichinger, Copyright © 1989 Center for Creative Leadership.

Odgovornost posameznika/zaposlenega je, da skrbi za svoje dobro počutje ter samo-učinkovitost.

 

Organizacije (vodstvo/management) so odgovorne za vzpostavitev prožne/odporne organizacijske kulture, v kateri bi zaposleni lahko učinkovito opravljali naloge in se hkrati tudi dobro počutili.

Primerjava nasprotnih si organizacijskih kultur

Nekaj posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu*: • Fizično zdravje: spremembe v teku, spremembe v telesni teži, pogosti glavoboli, vrtoglavica, nespečnost, pogosti prehladi, napetost in bolečine v mišicah, prebavne motnje, razbijanje srca, kronična utrujenost, alergije, povečano uživanje alkohola in pomirjeval ter več kajenja • Duševno zdravje: tesnoba, nemir, napetost, potrtost, nemoč, obup, nagle spremembe razpoloženja, razdražljivost, napadalnost, nočne more, pogosti jok, depresija, zaskrbljenost, nezadovoljstvo, pretirana občutljivost, pomanjkanje samospoštovanja, občutek praznosti, dvomi, izguba perspektive, apatičnost, negativizem, pozabljivost, zmedenost • Odnosi in razmerja: nestrpnost, nezaupanje, zmanjšani stiki s prijatelji, izmikanje sodelavcem, zapiranje vase, izolacija, skrivanje, težave v komunikaciji, zmanjšana potreba po spolnosti • Delovna učinkovitost: občutek preobremenjenosti, utrujenost, neučinkovitost, neuspešnost, nedokončane naloge, lotevanje vedno novih nalog, izguba perspektive, težave s koncentracijo in pozornostjo, pomanjkanje novih idej, odpor do dela, absentizem, prezentizem, fluktuacija. *VIR: Šprah, L. in Dolenc, B. (2014). Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja OPSA. Ljubljana: Družbenomedicinski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Stil vodenja neposredno vpliva na vzpostavitev primerne organizacijske kulture. S spremembo stila vodenja, načinov obravnave zaposlenih in delovnih procesov lahko pričakujemo spremenjeno organizacijsko kulturo/klimo. Z vztrajanjem v toksični/rigidni organizacijski kulturi organizacije tvegajo nizko stopnjo učinkovitosti/storilnosti/produktivnosti zaposlenih, fluktuacijo/obsentizem/prezentizem, nezadovoljstvo svojih strank, slabo ime podjetja (ang. goodwill), slabe poslovne rezultate in eventualno dolgoročni obstoj organizacije. Organizacija se lahko začne vrteti v začaranem krogu, odhod dobrih kadrov, napačne odločitve in nerealna pričakovanja doprinesejo še slabšim rezultatom. Zaradi »gašenja požarov« pričenja zmanjkovati časa, da bi se ukvarjali s pomembnimi, razvojnimi aktivnostmi, ki prispevajo h konkurenčnosti podjetja. Pri »požaru« običajno vsi bežijo na varno, le redki so pripravljeni tvegati svoje zdravje in pogasiti požar. V ACT Centru organizacijam pomagamo pri vzpostavitvi prožne/odporne organizacijske kulture kot vzvod za učinkovitost in psihično dobro počutje (psihološka varnost) na delovnem mestu. To zagotavljamo z ACT vodstvenimi treningi/coachingi psihološko fleksibilnega vodenja na vseh ravneh vodenja organizacij. Pripadnost, lojalnost in zvestoba zaposlenih organizaciji zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih, izboljšuje poslovne rezultate in v luči deležnikov krepi ugled in dobro ime organizacije. Psihološke fleksibilni vodje: • so dejavni v skladu s svojimi in organizacijskimi vrednotami • delovne aktivnosti in zaposlene usmerjajo v smeri organizacijskih vrednot • najdejo smisel v tem kar počnejo in obvladujejo lastne strahove, čustva • imajo kognitivno sposobnost preudarne presoje pogojev in okoliščin za dobre odločitve • se zavedajo svoje odgovornosti za vzpostavitev prožne/odporne organizacijske kulture • zaznavajo psihosocialne obremenitve/tveganja na delovnem mestu in jih uspešno rešujejo • se zavedajo, da je psihofizično zdravje in dobro počutje zaposlenih predpogoj za njihovo učinkovitost in uspešno opravljene delovne naloge • skrbijo za svoje dobro psihofizično zdravje

Kaj?

»Psihološko fleksibilno vodenje DRUGIH za

pozitivno organizacijsko klimo.«

JADRNICA2 modra jadra.jpg

Organizacijska kultura (ali »psihosocialna kakovost« dela) je sistem skupnih predpostavk, vrednot in prepričanj, ki vpliva na to, kako se ljudje v organizaciji vedejo. Organizacijske vrednote imajo močan vpliv na zaposlene.

Organizacijska klima pomeni, kako zaposleni zaznavajo organizacijsko kulturo. Dejstvo je, da stanje organizacijske kulture močno vpliva na psihično počutje zaposlenih in njihovo učinkovitost. Torej, organizacije lahko neposredno vplivajo na stanje organizacijske kulture in posredno na organizacijsko klimo, dobro počutje zaposlenih in njihovo samo-učinkovitost.

 

CILJ:

 • vzpostavitev prožne/odporne organizacijske kulture

 • za 50% večja angažiranost in zavzetost zaposlenih

 • pozitivna delovna klima in povečanje zadovoljstva z delom

 • razvojna miselnost za pripadne, zavzete in učinkovite vodje

 • razvoj vodstvenih spretnosti/veščin psihološke fleksibilnosti in čuječnosti

V ACT Centru usposabljamo vodje za učinkovito spoprijemanje z delovnimi izzivi in pomagamo delodajalcem pri ustvarjanju varnih, zdravih in podpornih delovnih okolij. Najboljši način, da vidimo pozitivno spremembo v organizacijski kulturi na delovnem mestu, je, da izpopolnimo svoj stil vodenja DRUGIH.

 

 

KAJ je ACT trening/coaching za vodje?

Temelji na znanstveni podlagi (ang. Acceptance and Commitment Trening, skrajšano ACT). Je k rešitvam usmerjen sistematičen proces, v katerem trener psihološke fleksibilnosti in čuječnosti spodbuja vodje k osebnostni rasti, strokovnemu vodenju in samostojnemu učenju, da bi lahko vzpostavili pogoje za pozitivno delovno klimo. Psihološka fleksibilnost sproži miselne in ustvarjalne procese, ki vodje navdihujejo za maksimiranje osebnih in poklicnih potencialov. Številne raziskave potrjujejo, da uporaba ACT-a na delovnem mestu izboljša učinkovitost, poveča zadovoljstvo pri delu, zmanjša odsotnost z dela in izboljšuje delovno klimo. Večina drugih trening/coaching pristopov nimajo takšne količine in kakovosti podpornih dokazov (znanstvene raziskave) kot jih ima ACT. ACT treningi so prava pot do dolgoročnega kariernega uspeha zaposlenih in poslovne odličnosti organizacij. Cilj ACT vodstvenega trening/coachinga je poslovni uspeh v krajšem času, z manj stresa in zadovoljnimi agilnimi zaposlenimi. Razvite učinkovite načine delovanja v sodobnem, zapletenem svetu s premišljenim in spretnim odzivanjem. Bodite sodoben, uspešen, vpliven in karizmatičen vodja! Pomagamo vam ustvariti angažirano in produktivno delovno okolje, kjer se boste vi in vaši zaposleni dobro počutili in bili hkrati učinkoviti pri izvajanju vsakodnevnih delovnih nalog. ACT trening za vodje & transformacijsko vodenje O vodenju je napisanih na tisoče knjig in člankov, vendar je le malo modelov dejansko raziskanih. Najbolj celovito dokazan je koncept »transformacijskega vodenja« in »model vodenja celotnega obsega«. Transformacijsko vodenje je neposredno povezan z razvojem psihološke fleksibilnosti vodij in jih opolnomoči: • so pristni in se vedejo v skladu s svojimi in organizacijskimi vrednotami • da, delujejo pošteno, delajo tisto kar govorijo, vodijo z zgledom • sporočajo vizijo in smisel • skrbijo in podpirajo svoje člane ekipe - razvijajo njihove potenciale • imajo avtentične in pregledne odnose s svojimi zaposlenimi • se ne ujamejo oz. »zlijejo« s svojimi težkimi občutki, mislimi, čustvi, spomini, itd. in ne delujejo na njihovi osnovi • težke situacije prebrodijo »psihično nepoškodovani« Transformacijsko vodenje se navezuje tudi na druge modele vodenja kot so čuječe, avtentično, ozaveščeno, uslužno (ang. servant leadership) sočutno in etično vodenje.

SPRETNOSTI & VEŠČINE PSIHOLOŠKO FLEKSIBILNEGA VODENJA

 

Cilj ACT treningov za vodje je razvoj spretnosti/veščin za vzpostavitev prožne/odporne organizacijske kulture in pozitivne delovne klime s zavzetimi, učinkovitimi in pripadnimi zaposlenimi. Kot vodja boste s psihološko fleksibilnim vodenjem svojim zaposlenim pokazali, da jim zaupate in da ste tudi vi vredni zaupanja. V težkih časih, samo zaupanja vredni vodje dosežejo tisto, kar se drugim zdi nemogoče. S treningom psihološke fleksibilnosti, prožnosti & čuječnost vzpostavite dobro psihofizično stanje za uspešno vodenje DRUGIH in ORGANIZACIJE. Namreč, raziskave kažejo, da mora imeti vodstvo za uspešnp vzpostavitev prožne organizacijske kulture visoko raven psihološke fleksibilnosti.

 

psihološka fleksibilnost: razvojna in vključujoča miselnost, sledenje osebnemu smislu in vrednotam, motiviranost, odprtost, sprejemanje, dopuščanja tistega na kar nimamo vpliva, avtonomnost, osvoboditev iz ujetosti v težke in »lepljive« misli, čustva, občutke in spomine

 

dobro počutje (vertikalni trening): obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma, spretnosti vodenja zahtevnih ljudi, čuječnost, stik s samim seboj, zbranost, osredotočenost namesto raztresenosti, samozavest, samozavedanje in zavedanje drugih, pristnost, avtentičnost, sočutje do sebe/drugih, vitalnost, hvaležnost, zadovoljstvo, sreča

 

učinkovitost (horizontalni trening): osredotočenost na aktivnosti v smeri organizacijskih vrednot, timsko delo, inovativnost, strokovnost, samo-učinkovitostjo ob hratnem boljšem počutju, obvladovanje večjih delovnih obremenitev in tveganj, osebnostni vpogled v lastne (in pri drugih) prednosti in slabosti, samo-aktualizacija, ciljna usmerjenost & postavljanje realnih ciljev, veščine komuniciranja

 

prožnost (vertikalni & horizontalni trening): strategije obvladovanja stresa, strahu, težkih situacij, obvladovanje konfliktov/napetosti na delovnem mestu in samoregulacija

Odločitve so ODRAZ STANJA v katerem se nahajamo.

PODROČJA – vodenje DRUGIH:

 1. Strokovno & kompetentno vodenje – strokovna avtoriteta

 2. Psihologija vodenja – psihološka avtoriteta

 3. Organizacijska kultura/klima – moralna/etična avtoriteta

 4. Na vrednotah temelječa organizacija – vrednote, kot avtoriteta

DRUGIH JADRNICA.png

MODEL »JADRNICE« ©

Model zagotavlja lahko razumljivo in celovito strukturo za obravnavanje bistvenih elementov dobrega počutja, učinkovitosti in njunih medsebojnih povezav na večih ravneh in področjih vodenja. V osnovi model primerja človeško delovanje z interakcijo skiperja z osmimi različnimi elementi jadrnice. Poleg tega vodjem ponuja intuitiven pogled na človekovo delovanje, ki zajame kompleksno naravo dobrega počutja in učinkovitosti, ne da bi bilo treba razumeti teoretične in znanstvene podlage različnih vključenih procesov.

KAKO - kolesje modra.jpg

Kako?

»Uporabljamo le znanstveno preverjena gradiva, ki so jih razvili vodilni strokovnjaki in jih uporabljajo korporacije po celem svetu.«

NAČIN IZVAJANJA STORITEV:

 • Individualni trening/coaching - 1:1 trening psihološke fleksibilnosti

 • e-storitve: coaching platforma in ZOOM - namenjeno predvsem tistim, ki imajo stisko s časom

 • kombinacija običajnih in e-storitev

 • začetno srečanje (»taster« session) je namenjeno opredelitvi, ciljev, področij na katere se bomo osredotočili in določitvi načina sodelovanja

 • po dogovoru nudimo 24/7 (stalna pripravljenost po telefonu/e-mailu) ACT coaching in svetovanja pri vodenju SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE

 • FlexiLEADER - delavnica za skupine vodij v organizacijah (lahko tudi webinar)

trikotnik connecting dots1 modra.png
trikotnik connecting dots1 modra.png

INFORMIRANJE

OCENA STANJA

delavnice
LeaderMIND

obstoječe stanje
vodenja in delovanja timov

trikotnik connecting dots modra.png

TRANSFORMIRANJE

individualni treningi za vodnje;
psihološko fleksibilno vodenje

trikotnik connecting dots modra.png

ŠIRŠA UVELJAVITEV

prožna org. kultura & pozitivna delovna klima

ZNANSTVENA podlaga: ACT, transdisciplinarnost, organizacijske vede, management, čuječnost, pozitivna psihologija

 

METODE: ustaljene metode na področju treningov/coachingov z uporabo »modela Hexaflex« in »modela Jadrnice«., brainstormingi, feedback-i, refleksije, meditacije

 

Model »JADRNICE« © - primerjava človeškega delovanja s potovanjem jadrnice ponuja večplastno in lahko razumljivo strukturo za obravnavanje bistvenih elementov uspešnega vodenja DRUGIH.

 

PROCESI: vzajemno partnerstvo, pomoč pri vodenju in iskanju rešitev za specifične probleme, spodbujanje posameznikov ali skupine k spremembam v smeri vrednot. Glede na pomemben vpliv, ki ga imajo vodje na organizacijsko kulturo, organizacijska tveganja in poslovno okolje, je ključno, da se razvoj prožne/odporne organizacijske kulture začne in je voden s strani najvišjega vodstva.

 

GRADIVA: delovni listi, vaje, domače naloge, uporaba metafor, nasveti, predlogi, itd.

DELAVNICE: Za vodje v izvajamo in tudi organiziramo delavnico »FlexiLEADER« z namenom informiranja pomena veščin/spretnosti psihološke fleksibilnosti in čuječnosti pri vzpostavitvi prožne/odporne organizacijske kulture in pozitivne delovne klime.

“LeaderMIND„
delavnica

vodenje ORGANIZACIJE

ozaveščeno poslovanje

s smislom

vodenje SEBE

svojih misli,

občutkov, čustev

vodenje DRUGIH

zaposlenih, timov,

kolektivov

org. KULTURA

pripadni & zavzeti

zaposleni

Vsebina treningov in delavnic ter način izvedbe je lahko prilagaja klientovim potrebam!

 

ON-LINE TRENING/COACHING

 

Naša posebnost je interaktivni spletni trening/coaching z uporabo najsodobnejše in preizkušene platforme (za računalnike in mobilne telefone) z varnim šifriranjem (end-to-end encryption). On-line treningi so enostavni za uporabo v katerem koli okolju in času.

 

Naš pristop, ki temelji na dokazih, je verodostojen in praktičen, model »najboljše prakse«, ki se nenehno razvija v skladu z najnovejšimi raziskavami. Ponujamo treninge/coachinge za vodje, ki so preprosti, uporabniku prijazni, inovativni, navdihujoči in predvsem zelo enostavni za izvajanje.

bottom of page