top of page
Domena vodenje ORGANIZACIJE.png

vodenje ORGANIZACIJE

"HARD" skills - executive trening/coaching & consulting za profitne in neprofitne organizacije

3

LOGO ORG.png

Področja:

 • obvladovanje poslovnih tveganj

 • ugled & dobro ime organizacije (goodwill)

 • ozaveščeno poslovanje s smislom

 • organizacijska prožnost/odpornost

 • vrednote - družbena in okoljska odgovornost

Edina gotovost je NEGOTOVOST.
Krmarite po nepričakovanem in postanite MOČNEJŠI.

za KOGA: top-level managerji, člani uprave, lastniki organizacij;

za družbeno in okoljsko odgovorne organizacije, ki želijo temeljiti na jasnih vrednotah

Na vrh
ZAKAJ rumena rdeča.jpg

Zakaj?

»Povezujemo točke v smiselno celoto.«

VREDNOTE: okoljska in družbena odgovornost, odgovornost do zaposlenih, dolgoročna konkurenčnost organizacije, obvladovanje zahtevnih poslovnih situacij

Organizacije se danes soočajo s negotovostjo in kompleksnostjo brez primere, ki jo med drugim poganjajo družbene (vojne, politične napetosti, itd.), gospodarske, zdravstvene (epidemije, COVID-19, itd.) in finančne krize. Tovrstne okoliščine spodbujajo organizacije k razvoju fleksibilnega in pristnega vodenja s poznavanjem in sledenjem vrednotam, razvojem prednosti, obvladovanjem tveganj in lastne ranljivosti. Velki pritiski na lokalnem in globalnem trgu po nenehni rasti, inovativnosti ob hkratnem zniževanju stroškov (z manj časa, manj vložene energije, surovin, itd), vplivajo na delovno okolje vodij in managerjev. Ne moremo pričakovati, da bomo uspevali v svetu, kakršen je bil nekoč. Potrebujemo nov način vodenja ORGANIZACIJE, strateško upravljanje v smeri dobrega imena organizacije, organizacijske prožnosti/odpornosti, trajnostnega razvoja in pametnih investicij. Zakaj bi potrebovali rešitve, če trenutno ni težav? Ker ne vemo, kdaj in kako se lahko pojavijo tveganja je najboljši, najučinkovitejši in najcenejši način preventivno ravnanje, da negativni vplivi in obremenitve ne povzročijo prevelike škode, hkrati pa, da se lahko v čim krajšem času povrnemo nazaj v »dobro stanje«. S krepitvijo organizacijske prožnosti spodbujamo organizacije, da so pripravljene/odporne na morebitne grožnje, ki lahko resno motijo poslovanje, škodujejo ugledu in celo uničijo vrednost/verodostojnost organizacije. Negotovost in pomembnost eksogenih in endogenih tveganj Organizacije nimajo vpliva na eksogena tveganja, imajo pa možnost vpliva na endogena tveganja. Težave povezane s »toksično«, neprožno organizacijsko kulturo, kjer so vrednote zapostavljene, imajo močan multiplikativen učinek na dobro ime organizacije, konkurenčnost, učinkovitost in eventualno tudi na dolgoročen obstoj organizacije. Ob zapostavljanju težav se le te postopoma kopičijo, posledice pa se pojavijo na srednji in dolgi rok. Takrat je lahko že velikokrat prepozno, saj so ukrepi za odpravljanje tovrstnih težav stroškovno obremenjujoči, lahko so posledice celo nepopravljive (npr. izguba ugleda in zaupanja s strani strank, zaposlenih in drugih deležnikov).

Kaj vpliva na TVEGANJA v vaši organizaciji?

management, vodje,

lastniki

ugled, kariera,

poslovni uspeh, investicijski vložek

zaposleni

dobro počutje, zdravje,

vitalnost, kariera

organizacije

dobro ime, konkurenčnost, učinkovitost, obstoj

Imate prenatrpan urnik in vam zaradi preobremenjenost z operativnimi nalogami primanjkuje čas, da bi se  ukvarjali še s strateško pomembnimi odločitvami? Vam primanjkuje primernega kadra, ki bi se namesto vas ukvarjal s strateškim upravljanjem v smeri dobrega imena organizacije, organizacijske prožnosti/odpornosti, trajnostnega razvoja? Odločite se za sodelovanje z ACT Centrom, z vašim zunanjim, neodvisnim, strokovnim partnerjem pri vodenju SEBE, DRUGIH in ORGANIZACIJE.

Kaj?

»Z odporno/prožno organizacijo temelječo na vrednotah do ugleda in dobrega imena organizacije.«

Vodenje ORGANIZACIJE rdeča.jpg
LOGO ORG.png

CONSULTING

Jadrnica vodenje ORG.png

obvladovnaje notranjih in zunanjih (tržnih) oscilacij, kriz, tveganj

prepoznavanje potreb strank, coopetition, povezovanje poslovnih procesov (BPN), mreženje, outsourcing,

1. TRAJNOSTNI RAZVOJ

CILJI:

 • družbena & okoljska odgovornost

 • trajnostni poslovni modeli/plani/strategije

 • odgovornost do zaposlenih in širše družbe

 • varstvo naravnega okolja (narave)

 • ekonomska in finančna upravičenost projektov

 • investicijski dokumenti, analize variant projektov

 • CBA, multikriterijske analize, analize stroškovne učinkovitosti

 

Družbena odgovornost in odgovornost do zaposlenih - trajnostni modeli/plani/strategije za vzpostavitev prožne/odporne organizacijske kulture

 

Namen širše družbene odgovornosti organizacij je prispevati k družbenim ciljem skladnim z Agendo 2030 Združenih narodov za trajnostni razvoj (17 ciljev trajnostnega razvoja »Sustainable Development Goals – SDGs«). V ACT Centru podpiramo in usmerjamo etične prakse organizacij, poseben poudarek pa dajemo odgovornemu ravnanju z zaposlenimi in zagotavljanju smiselnih in psihološko varnih delovnih mesti, saj organizacije na ta način privabijo in obdržijo najpomembnejše zaposlene.

 

Okoljska odgovornost -  trajnostni modeli/plani/strategije varstva naravnega okolja

Trajnostni razvoj.png

Za vas zbiramo širše informacij, podatke, jih analiziramo za lažje in boljše sprejemanje odločitev, razvijanje novih idej in osvetlitev novih področij. V ACT Centru dajemo tudi mnenja in predloge za že izdelane investicijske dokumente, strategije, plane in načrte na področju trajnostnega razvoja.

V povezavi z varstvom naravnega okolja se v ACT Centru osredotočamo na dva znanstvena pristopa t.j. ekonomika ekologije in ekonomika ekosistemov in biodiverzitete. Ekonomika ekologije (ang. Ecological Economics), bioekonomija (ang. Bioeconomics), ekolonomija (ang. Ecolonomy), ekoekonomija (ang. Eco-Economics ali Ecol-Econ) je transdisciplinarno in interdisciplinarno znanstveno področje, ki obravnava soodvisnost in koevolucijo gospodarskih dejavnosti in naravnih ekosistemov, tako medčasovno kot prostorsko. Z obravnavo gospodarstva kot podsistema večjega »zemeljskega ekosistema« in s poudarjanjem ohranjanja naravnega kapitala se področje ekonomike ekologije razlikuje od okoljske ekonomije (ang. Environmental Economics), ki predstavlja prevladujočo smer okoljsko-ekonomskih analiz. Ekonomika ekologije poudarjajo močno trajnostno naravnanost vključno z družbeno odgovornostjo. Ekonomika ekosistemov in biodiverzitete (ang. The Economics of Ecosystems and Biodiversity) Ekosistemske storitve so dobrobiti, ki nam jih zagotavlja naravno okolje. V splošnem so razdeljene v tri skupine: oskrbovalne storitve (hrana, voda za pitje, les kot material, genski material, itd.), uravnalne storitve (filtracija odpadkov, blaženje smradu, hrupa, uravnavanje erozije, varstvo pred poplavami, itd.) in kulturne storitve (oddih, sprostitev, rekreacija, znanstvena vrednost, itd.). Sprva je bil koncept zasnovan kot komunikacijsko in izobraževalno orodje za podporo prizadevanjem za ohranjanje biotske raznovrstnosti, v zadnjih dveh desetletjih pa se je razvil v pomembno orodje za povezavo funkcij ekosistemov in človekove blaginje. Nekatere ekosistemske storitve niso predmet tržnih menjav a kljub temu vplivajo na človekovo blaginjo. Ekonomika ekosistemov in biotske raznovrstnosti je sicer globalna pobuda, katere cilj je narediti vidne storitve, ki jih zagotavlja naravno okolje. Ta cilj želi doseči z upoštevanjem strukturiranega pristopa k vrednotenju, ki organizacijam pomaga prepoznati širok spekter koristi, ki jih zagotavljajo ekosistemi in biotska raznovrstnost, prikazati njihove vrednosti v ekonomskem smislu in, kjer je to primerno, zajeti te vrednosti pri odločanju in strategijah okoljske odgovornosti. Z uporabo ekonomike ekosistemov vam v ACT Centru pomagamo pri vrednotenje okoljskih storitev za človeka, ki jih s svojimi ukrepi varstva okolja dodatno zagotavljate za svoje deležnike. Pomagamo vam tudi pri oblikovanju sporočil za obveščanje javnosti o vaših prizadevanjih za varstvo okolja in človeško blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij.

2. STRATEŠKO UPRAVLJANJE & PLANIRANJE

Razvijte, preverite & sprejmite strateško pomembne odločitve, da bi dosegli naslednje CILJE:

 • ugled in dobro ime organizacije: za 40% večja vrednost neopredmetenih sredstev organizacije (ang. goodwill)

 • pametne investicije: za 30% večja ROA – donosnost sredstev

 • pozitivna delovna klima: za 50% manj pritožb strank

 • razjasnitev organizacijskih vrednot - na vrednotah temelječa org. - organizacijski ZAKAJ!

 • okoljska in družbena odgovornost

 • »Plan-Do-Check-Act cycle«

 • organizacijska prožnost/odpornost: obvladovanje kriz/tveganj

 

V okviru vodenja ORGANIZACIJ v ACT Centru razvijamo strategije, plane & poslovne modele za vzpostavitev prožne/odporne organizacijske kulture in organizacije temelječe na vrednotah (okoljska in družbena odgovornost) vključno z pripravo finančen konstrukcije. Svetovanja v okviru vodenja ORGANIZACIJE se osredotoča predvsem na horizontalni razvoj, tok informacij in strateške procese. Pripravljamo tudi finančne in ekonomske analize upravičenosti investicij.

Vzpostavitev prožne/odporne organizacije je neposredno povezana z razvojem organizacije temelječe na vrednotah (okoljska in družbena odgovornost). V ACT Centru krepimo strateško razmišljanje in poudarjamo pomen jasnih organizacijskih vrednot za uresničitev organizacijskih strategij, planov in operativnih načrtov. Brez jasnih organizacijskih vrednot ni mogoče vzpostaviti na vrednotah temelječe organizacije in krepiti ugleda in dobrega imena organizacije v javnosti.

3. SODELOVANJE Z DELEŽNIKI

CILJI:

 • outsourcing - sodelovanje s poslovnimi partnerji

 • povezovanje poslovnih procesov (BPN) - povezovanje poslovnih procesov z drugimi organizacijami

 • izkoriščanje priložnosti in izogibanje nevarnostim

prepoznavanje potreb strank, coopetition, povezovanje poslovnih procesov (BPN), mreženje, outsourcing,

4. ORGANIZACIJSKA PROŽNOST/ODPORNOST (ang. organizational resilience)

CILJI:

 • obvladovanje kriz/tveganj

 • prožna/odporna organizacijska kultura

 • psihološko fleksibilno vodenje SEBE, DRUGIH

 • optimiziran SWOT

 • dolgoročna stabilnost poslovanja

 

Kaj je prožna/odporna organizacija

Obstaja pet ključnih lastnosti prožnih organizacij: pripravljenost na nepričakovane izzive, prilagodljivost, sodelovalnost, odgovornost in biti zaupanja vreden. Te lastnosti se pogosto prekrivajo in podpirajo druga drugo.

Posledično se pri prožnih/odpornih organizacijah zmanjša tveganje za sprejetje slabih odločitev, lahkotneje se soočajo z negativnimi poslovnimi dogodki in težkimi situacijami, so manj ranljive in obvladujejo tveganja, krize & poslovne negotovosti, zagotavljajo varna delovna mesta (brez psihosocialnih tveganj) in sprejemajo ukrepe za obvladovanje in zmanjševanje endogenih tveganj povezanih z organizacijsko kulturo (poudarek na psihosocialnih tveganjih). Zavedajo se, da so stroški psihosocialnih tveganj so za vsako organizacijo zelo visoki. soočanje z IZZIVI - premagovanje slabosti tako, da lahko vseeno izkoristimo priložnosti Ste obstali na mestu in vam zmanjkuje idej kako in kam naprej? V ACT Centru bomo skupaj z vami razvili nove ideje, rešitve v skladu z vašimi vrednotami. Zunanje, neodvisno in ne-vpleteno mnenje lahko vam in vaši organizaciji pripomore k dolgoročnemu uspehu in stabilnemu poslovanju. Čeprav vseh poslovnih področij ne pokrivamo (npr. organizacija proizvodnje, tehnične specifikacije proizvodov, materiali, ipd.) vam lahko s strokovnim vodenim procesom pomagamo razjasniti ZAKAJ (namen, vrednote), KAJ (cilji) in KAKO (orodja, metode, pristopi, ipd.), ki morajo biti razumljivi vsakomur. Izognite se PASTEM - prepoznavanje in minimiziranje slabosti in izogibanje zaznanim grožnjam/nevarnostim V primeru, da v vaši organizaciji nimate sogovornika s katerim bi delili svoje negotovosti, dvome, težave in druge napetosti, smo v ACT Centru pripravljeni na sodelovanje na temelju medsebojnega zaupanja, strokovnosti, visoke ravni integritete in z veliko optimizma in angažiranosti. Imate nerazjasnjene, nestrukturirane probleme, vprašanja, ki jih premlevate in jih sami niti nimate časa reševati in se zato problemi kopičijo in postajajo vedno večji? Morda nimate dovolj izkušenj, spretnosti, znanj in ustreznih orodij za pravilno opredelitev problemov in iskanje primernih rešitev? Izkoristite POTENCIALE - prepoznavanje in uporaba prednosti, da bi izkoristili priložnosti Postavite cilje (v skladu z vrednotami) za uresničitev potencialov. Morda ste dobili nove ideje za izkoriščanje potencialov, pa bi jih želeli z nekom predebatirati in se dodatno prepričati o pravilnosti izbire. Nove ideje nas velikokrat navdahnejo, vendar je z izvedbo pametno počakati dokler ideja še ne »dozori«. Obvladujte TVEGANJA - uporaba prednosti, da bi se izognili grožnjam Se vam je že zgodilo, da ste bili soočeni s tveganji pa jih niste videli? Ste iskali rešitve, nove idej in so bili pred vami, pa jih niste zaznali? Zunanji strokovnjak, ki ni neposredno vpleten, jih lahko lažje vidi (od daleč se vidi dlje) in jih zazna v pravem času, da se na tveganja lahko še pravočasno pripravite oz. pravočasno zgrabite priložnosti, nove ideje, da jih lahko še izkoristite za razvoj vaše organizacije.

Prožnost
Invst. fin.
SU
Vrednote
Trajnosti razvoj
KAKO - kolesje rdeča.jpg

Kako?

»Kar vas je pripeljalo sem, vas morda ne bo pripeljalo tja. Razširite svojo zbirko orodij, da bi povečali možnosti za dobre odločitve

NAČIN IZVAJANJA STORITEV:

 • začetno srečanje (»taster« session) je namenjeno opredelitvi ciljev, področij na katere se bomo osredotočili in določitvi načina sodelovanja

 • redni usklajevalni sestanki

 • e-storitve: ZOOM sestanki

 • kombinacija

 • individualni trening/coaching strateškega upravljanja odporne/prožne organizacije

trikotnik connecting dots rdeča.png
trikotnik connecting dots rdeča.png

INFORMIRANJE

OCENA STANJA

delavnice »LeaderMIND«

ocena osnove za strateško
planiranje/upravljanje

trikotnik connecting dots1 rdeča.png

TRANSFORMIRANJE

vrednote, trajnostni modeli,
plani, strategije

trikotnik connecting dots1 rdeča.png

ŠIRŠA UVELJAVITEV

prožna/odporna organizacija,
večja vrednost neopredmetenih
sredstev organizacije

ZNANSTVENA podlaga: ekonomija, ekonomika ekologije (ang. Ecological Economics), ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti (ang. The Economics of Ecosystems and Biodiversity), ACT, transdisciplinarnost, pozitivna psihologija

 

METODE: ustaljene metode na področju consultinga, viharjenje možganov (ang. brainstorming), neodvisne povratne informacije (ang. feedback), analize, raziskovanje, iskanje vzročno-posledičnih povezav, ipd.

 

Model »JADRNICE« © - primerjava delovanja organizacij s potovanjem jadrnice ponuja večplastno in lahko razumljivo strukturo za obravnavanje bistvenih elementov strateškega upravljanja, organizacijske prožnosti/odpornosti, organizacijske učinkovitosti in njihovih medsebojnih povezav.

 

PROCESI: vzajemno partnerstvo, pomoč pri upravljanju organizacij in iskanju rešitev za specifične probleme organizacij. Zagotavljamo visoko stopnjo poslovne zaupnosti, pozitivno podporo, povratne informacije in odlične strokovne nasvete.

bottom of page