top of page

Pogoji poslovanja ACT Centra

(v nadaljevanju »Pogoji poslovanja«)

SPLOŠNI POGOJI

 

1.

ACT Center, Teslova ulica 24a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ACT Center) je lastnik spletnega mesta www.act-center.net, ki ga upravlja z namenom stopanja v stik ter sklepanja poslovnih stikov z uporabniki pri nudenju svojih storitev.

 

Pogoji poslovanja se nanašajo na spletno www.act-center.net in uporabo storitev prek te spletne strani.

 

Stranka/klient se s pričetkom poslovnega sodelovanja strinja s Pogoji poslovanja in se jih zavezuje spoštovati.

 

Če se Pogoji poslovanja spremenijo, bo sprememba objavljena na spletni strani www.act-center.net. Pogoje poslovanja spletnega mesta in storitve sme ACT Center spremeniti kadar koli in brez vnaprejšnje najave, ter nove Pogoje poslovanja ažurno objavil na svoji spletni strani.

2.

Poslovno sodelovanje med ACT Centrom in stranko/klientom se šteje za sklenjeno prvi naslednji dan, ko ACT Center prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oz. predračuna. Poslovno sodelovanje ni sklenjeno, če uporabnik storitve ne plača v celoti, kot izhaja iz predračuna oz. ponudbe.

 

ACT Center sklepa pogodbe le s polnoletnimi osebami. Stranka/klient s sprejemom Pogojev poslovanja, s plačilom predračuna in sklenitvijo pogodbe z ACT Centrom, potrjuje, da je dopolnila to starost. ACT Center ima pravico takoj prekiniti pogodbo, brez obveznosti izpolnitve pogodbene obveznosti, v kolikor se naknadno izkaže nasprotno.

 

3.

Vsi nasveti, gradiva, orodja, način in metode dela so avtorsko delo ACT Centra, zato jih lahko stranka/klient uporablja le za namen, za katerega je bil pridobljen, oz. v nekomercialne namene, kar pomeni, da ga ne sme posredovati dalje, ga vključiti v kakršno koli publikacijo ter distribuirati med ljudi, ki niso v poslovnem odnosu z ACT Centrom.

 

V primeru, da stranka/klient uporablja nasvete, gradiva, orodja, načine in metode dela iz prejšnjega odstavka za kakršen koli drug namen, kot je opisan v prejšnjem odstavku, to pomeni kršitev avtorskih pravic, za nastalo škodo pa stranka/klient, ki je to določbo prekršila, odškodninsko odgovarja ACT Centru.

 

Prepovedano je vsakršno razmnoževanje in distribucija gradiv, orodij, metod dela, mnenj ali kakršnih koli drugih dokumentov ali priročnikov, ki jih uporabnik prejme od ACT Centra, razen če ACT Center, k temu da izrecno pisno soglasje.

 

4.

ACT Center opravlja svoje storitve proti plačilu za opravljeno storitev v višini kot jo določa veljaven cenik ACT Centra oz. kot je določeno s sklenitvijo posameznega poslovnega dogovora.

 

Na pisno posredovano povpraševanje stranke/klienta na info@act-center.net  ji ACT Center posreduje ponudbo oz. predračun ter izvede storitev v najkrajšem možnem roku, ki je definiran glede na zahtevnost primera in zasedenosti zaposlenih v ACT Centru. Rok za izvedbo dogovorjenih storitev je predmet posameznega poslovnega dogovora.

 

Večina storitev se opravlja na sedežu ACT Centra. Skupinska srečanja (delavnice, skupinski treningi, izobraževanja) se lahko izvajajo tudi v drugih prostorih v skladu z dogovorom s posamezno stranko.

 

Vse storitve se lahko izvajajo na individualni ravni ali v skupini:

  • V prostorih ACT Centra

  • On-line storitve:

    • uporaba platforme (za računalnike in mobilne telefone) namenjene treningom psihološke fleksibilnosti/coachingu z varnim šifriranjem (end-to-end encryption)

    • ZOOM, Skype srečanja

    • Webinarji

  • Kombinirano: fizično + on-line

 

Začetno srečanje (»taster« session) je namenjeno opredelitvi področij na katere se bomo osredotočili in določitvi načina sodelovanja.

 

ACT Center se zavezuje, da bo izvajal storitve na visoki strokovni ravni z uporabo pristopa BPN – business process networking – kar pomeni »omreženost« med svetovno uveljavljene strokovnjake, uglede psihologe, raziskovalce in ACT trenerje/coache. Njihova znanja in gradiva uporabljamo za najsodobnejše, znanstveno utemeljene in preizkušene »IN VIVO« storitve. ACT Center zagotavlja personaliziran/unikaten pristop in se osredotoča na individualne potrebe in želje posameznika/organizacije.

 

Vsa gradiva, dokumente, orodja, rešitve, rezultate, ki jih ACT Center posreduje stranki/klientu po elektronski ali fizični poti so avtorsko zaščitene, razen če je s poslovnim dogovorom dogovorjeno drugače.

 

ACT Center, si pridržuje pravico podaljšati rok izvedbe določene storitve, če od stranke/klienta ne prejme vseh informacij v dogovorjenem roku ali če stranko/klienta predhodno obvesti o podaljšanju roka zaradi kakršnih koli okoliščin, ki izvajalcu onemogoča pravočasno oddajo naročene storitve.

 

ACT Center, lahko brez navajanja razloga zavrne izvedbo storitve stranki/klientu ali odstopi od pogodbe, če oceni, da je vprašanje prezahtevno, ne dovolj jasno definirano, preobsežno, neprimerno ali protizakonito oziroma mora o predmetu odločati za to pristojna oseba oz. organ/inštitucija. V tem primeru je ACT Center dolžan stranki/klientu v primeru že plačanega predračuna povrniti plačani znesek najkasneje v roku petih delovnih dni od pisne prekinitve poslovnega sodelovanja.

 

5.

Stranka/klient izgubi pravico do odstopa od poslovnega sodelovanja, ko ACT Center storitev v celoti izpolni.

 

Stranka/klient ima pravico pisno reklamirati storitev v roku osmih dni od dneva opravljene storitve. Ugovor ali pritožbo skupaj z obrazložitvijo posreduje na elektronski naslov ACT Centra info@act-center.net. ACT Center, se zavezuje stranki/klientu posredovati odgovor najkasneje v roku 14 delovnih dni. Če ACT Center ugotovi upravičenost zahtevka, stranki/klientu povrne že plačan znesek storitve.

 

ACT Center, in stranka/klient bosta morebitne spore reševali sporazumno, stranka/klient pa ima tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in uporabo drugih pravnih sredstev. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

6.

ACT Center, bo nudil storitve v skladu s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in razpoložljivimi podatki, informacijami posredovanimi od stranke/klienta. ACT Center ne odgovarja za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi izhajala iz opravljene storitve ali dokumenta, posredovanega stranki/klientu. ACT Center, ne jamči za dosego uspeha oz. za uresničitev želenega cilja stranke/klienta.

 

7.

ACT Center osebne podatke stranke/klienta (identifikacijske oz. kontaktne podatke in druge osebne podatke, ki jih stranka/klient sama prostovoljno posreduje) nikomur ne posreduje in jih bo varoval skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter v skladu z ostalo relevantno veljavno zakonodajo. Če bo ACT Center zaradi izvajanja svoje storitve pogodbeno sodeloval z zunanjim izvajalcem storitev, bo s pogodbenikom podpisal pogodbo o varstvu osebnih podatkov in ne-razkrivanju poslovnih informacij.

 

8.

ACT Center in stranka/klient soglašata, da vsa komunikacija, poslovne ali osebne informacije kakor tudi dokumentacija, orodja, gradiva, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve predstavljajo poslovno skrivnost, ki se jo obe strani zavezujeta strogo varovati.

 

9.

Vse informacije in gradiva na spletni strani www.act-center.net so informativne narave. ACT Center tudi ne odgovarja za vsebino, na tretjih spletnih straneh, na katere ACT Center napotuje in na vse ostale strani na vsebino katere nima in ne more imeti vpliva. Uporabnikom, pravnim ali fizičnim osebam, kakor tudi katerimkoli tretjim osebam ne odgovarjamo za morebitno nastalo škod, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe posredovanih informacij in gradiv ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

ACT Center si vsakodnevno prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na spletni strani www.act-center.net vendar ni odgovorna za morebitne tipkarske napake, pomote ali neažurnost podatkov, kakor tudi ne za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe takšnih informacij.

 

10.

Vsebine (slike, besedila, informacije) objavljene na spletni strani www.act-center.net so namenjene zasebni uporabi uporabnikov spletne strani in netržne namene, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja izključno za nekomercialne in nepridobitne namene. Vsako drugo kopiranje, razkrivanje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Logotip ACT Centra je zaščitni znak ACT Centra in je del njegove intelektualne lastnine. Neupoštevanje zgoraj navedenega ali dovolitev tretji osebi, da stori karkoli od zgoraj navedenega, predstavlja kršitev naše intelektualne lastnine in drugih pravic, povezanih s spletnim mestom.

 

11.

Obdelavo osebnih podatkov je natančneje opredeljena v razdelku »Politika zasebnosti«, ki je objavljen na www.act-center.net.

 

POGOJI IZVAJANJA TRENINGOV/COACHINGOV

 

12.

Pri procesu trening/coaching-a  je potrebno zelo veliko samostojnega dela stranke/klienta, saj se klient tekom procesa vedenjsko spreminja, te spremembe pa mora samostojno prenašati v svoje vsakodnevno življenje in navade. Trener psihološke fleksibilnosti pomaga svojemu klient pri načrtovanju potrebnih sprememb, mu nastavlja ogledalo, sledi njegovim prizadevanjem za razvoj in dosežkom. Da bi spremembe zaživele v vsakodnevnem življenju, si mora klient prizadevati in biti vztrajen in marljiv.

 

13.

Storitve ACT Centra so prilagojene vsakemu posamezniku/organizaciji, njegovim potrebam, sposobnostim in načinu življenja. Le vzajemno iskanje neprimernejših poti vodi do želenih ciljev oz. rezultatom. Iskanje rešitev, primernih pristopov in metod dela je odgovornost trenerja psihološke fleksibilnosti, odgovornost za učinkovito in uspešno udejanjanje rešitev v vsakdanjem življenju pa nosi klient sam.

 

POGOJI UPORABE SPLETNE PLATFORME »QUENZA« za

TRENING/COACHING PSIHOLOŠKE FLEKSIBILNOSTI IN ČUJEČNOSTI

 

14.

Kaj je Spletna platforma?

 

Spletna platforma »QUENZA« za trening/coaching psihološke fleksibilnosti in čuječnosti (v nadaljevanju Spletna  platforma) poenostavlja sodelovanje s klientom/organizacijo. Je najsodobnejša in globalno preizkušena platforma (za računalnike in mobilne telefone) z varnim šifriranjem (end-to-end encryption). Klienti dostopajo do privlačnih spletnih vaj, gradiv in drugih dokumentov in učinkovito komunicirajo s trenerjem psihološke fleksibilnosti. Trener enostavneje oceni ter spremlja odzive in napredke svojih strank. Spletna platforma omogoča tudi ustvarjanje intervencij, sestavljenih iz načrtovanih nizov dejavnosti.

 

15.

Kako se lahko in kako se ne smete uporabljati Spletne platforme?

 

Ko in dokler ima stranka/klient račun, mu je podeljena neizključna, neprenosljiva, omejena pravica do uporabe Spletne platforme za lastne namene. Stranka/klient jo mora uporabljati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi na področju avtorskih pravic ter in z uporabo ne sme kršiti pravic tretjih oseb. ACT Center ni odgovoren za nepooblaščeno uporabo Spletne platforme s strani stranke/klienta.

 

Spletna platforma, njeno spletno mesto in blagovna znamka »QUENZA« so zaščiteni z mednarodno lastnino, pravicami do blagovnih znamk in povezanimi zakoni. Stranka/klient nima pravice preprodajati, dajati v najem, najemati, dodeljevati, distribuirati ali kako drugače izkoriščati Spletno platformo, na primer tako, da jo da na voljo drugim osebam ali strankam za njihovo uporabo ali nadaljnje izkoriščanje. Prav tako stranka/klient nima pravice spreminjati ali kopirati vsebine iz Spletne  platforme ali katerega koli njenega dela ali ga razkriti tretjim osebam. Brez predhodnega pisnega soglasja s strani upravljavca Spletne platforme stranka/klient ni upravičen do dekomponiranja, razstavljanja, prevajanja ali ustvarjanja izpeljank iz vsebin Spletne aplikacije.

 

16.

Pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem ustanovitve ACT Centra oz. njegove registracije v Poslovnem registru Slovenije.

Na vrh
bottom of page